مقالات
طرح های تحقیقاتی
مجلات عضو
فهرست مقالات ( 4 ) مقاله :
نویسندگان: ناهید مرادی , مرجانه جاهد , الهام بوشهری, بنفشه دادستان , فریبرز سنگینآبادی , صدیقه جوادپور
کلیدواژه ها : استافیلوکوک طلایی - بتالاکتاماز - حامل - مقاومت آنتیبیوتیکی
: 13480
: 378
: 0
ایندکس شده در :
مقدمه: استافیلوکوک طلایی یکی از پاتوژنهای مهم عفونتهای بیمارستانی است. حدود 50-30 درصد افراد حامل این باکتری در بینی خود هستند. از آنجا که حضور پرسنل حامل در بیمارستان یکی از منابع اصلی عفونتهای ناشی از استافیلوکوکوس ارئوس میباشد، لذا شناسایی حاملین به منظور پیشگیری از عفونت از اهمیت به سزایی برخوردار است.روش کار: در مطالعه مقطعی حاضر وضعیت حاملی بینی استافیلوکوک طلایی در 200 نفر از کادر درمانی شاغل در بیمارستانهای آموزشی شهر بندرعباس مورد بررسی قرار گرفت. نمونههای سواب بینی افراد بر روی محیطهای آگار خونی و مانیتول سالت آگار کشت داده شد و کلنیهای مشکوک توسط تست کاتالاز، کواگولاز و DNase شناسایی شدند. الگوی آنتیبیوتیکی و فعالیت بتالاکتامازی سویهها به ترتیب با استفاده از روش Kirby-Bauer و اسیدومتری تعیین گردید.نتایج: وضعیت حاملی در 33 نفر (16%) از افراد به اثبات رسید. بیشترین میزان حاملی در بخشهای داخلی بیمارستانها با فراوانی 40% مشاهده شد. سویههای مورد مطالعه به اکثر مشتقات پنیسیلین و سفالوسپورینها کاملاً مقاوم بودند. تمامی آنها به متیسلین و 5/94% آنها به ایمیپنم حساس بودند. میزان حساسیت به نتیلین، ریفامپیسین و ونکومایسین بیش از 95% بود. تمامی سویهها به کلیستین، لینکومایسین و استرپتومایسین مقاوم بودند. فعالیت پنیسیلینازی در 3/27% از سویهها مشاهده شد.نتیجهگیری: با توجه به نقش مهم حاملان و مقاومت استافیلوکوک طلایی به بسیاری از آنتیبیوتیکها، لازم است شناسایی و درمان ناقلین در دستورالعمل کمیته کنترل عفونت بیمارستانها مورد تأکید قرار گرفته شود.
: 5284
: 53
: 0
ایندکس شده در :
عفونت های باکتریایی، ویروسی، انگلی، قارچی و عفونت های انسان و دام با سقط مکرر در ارتباط هستند و در این میان مایکوپلاسماهااز جمله مایکوپلاسما هومینیس، اوره پلاسما و اوره الیتیکم از شایع ترین ارگانیزم های مرتبط با سقط خودبخودی محسوب می شوند.تاکنون مطالعات متعددی در مورد مایکوپلاسماهای تناسلی و ارتباط آنها با سقط جنین انجام شده است. لذا در این مطالعه تجمع واستقرار این باکتر یها در اندوسرویکس خانم های مبتلا به سقط، در مقایسه با گروه کنترل مورد بررسی قرار گرفته است.بدین منظور 125 نفر از افراد مبتلا به سقط جنین و 250 نفر که از نظر سن، میزان تحصیلات و شغل با گروه مورد جور شده بودند وهیچگونه سابقه سقط و نازایی نداشته و هم اکنون دارای فرزند بودند بعنوان شاهد انتخاب شدند و مورد بررسی قرار گرفتند. نمونه ها دربا فیلتراسیون کشت داده شدند. PPLO محیط اختصاصی14 درصد / نتایج کشت نشان داد که باکتری با درصد بیشتری از افراد مبتلا به سقط جدا گردیده بطوری که در افراد مبتلا به سقط 419/ 7 و 2 / 31 درصد اوره آپلاسما اوره آلیتیکم جدا گردید در حالیکه این میزا نها در گروه شاهد به ترتیب 2 / مایکوپلاسما هومینیس و 2.( p<0/ درصد بودند که تفاوت بین این میزان ها در دو گروه مورد و شاهد از نظر آماری معنی دار می باشد ( 05